„Бизнес психология“ и „Застраховане“ са новите магистърски програми на Факултета по икономически и социални науки на ПУ

„Бизнес психология“ и „Застраховане“ са най-новите магистърски програми на Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за които вече може да се подават документи за кандидатстване за академичната 2017/2018 година. Това обявиха от висшето училище.

Специалността „Бизнес психология“ е в професионално направление „Администрация и управление“ и е насочена към мениджърите, предприемачите, собствениците на фирми, както и към тези, които желаят да развият уменията си в бизнес психологията. Акцентът е поставен върху основните социално-психологични процеси в бизнес организациите. Обучението продължава 3 семестъра и включва академични курсове като: „Психология на управлението“, „Бизнес мениджмънт“, „Психологическо консултиране в организацията“, „Превенция и управление на професионалния стрес“, „Лидерство и работа в екип“ и „Професионална психодиагностика, оценка и развитие на персонала“.

Завършилите другата магистърска програма „Застраховане“ ще могат да намерят успешна професионална реализация, както в различните нива от управленската структура на застрахователните дружества, така и като застрахователни посредници. Изучаваните дисциплини в нея са съобразени с последните теоретични разработки и установените добри практики в застрахователния бизнес. Сред основните академични курсове са: „Икономика на застраховането“, „Финансов анализ“, „Счетоводство и анализ на застраховането“, „Мениджмънт на застрахователното дружество“, „Застрахователни продукти“, „Управление на риска в застрахователното дружество“, „Застрахователна превенция“. Придобитите знания ще позволят на студентите да се ориентират в сложните процеси на застрахователната дейност.

Магистърската програма „Застраховане“ е в професионално направление „Икономика“. Обучението по нея продължава 2 семестъра за завършилите бакалавърска степен в същото направление или в „Администрация и управление“. Четири семестъра продължава обучението за бакалаври от други професионални направления.

Записването за кандидатстване за двете нови магистратури, както и  за останалите 11 във Факултета по икономически и социални науки, продължава до 29 септември. Единствено за дипломиращите се през м. септември 2017 г., крайният срок е 10 октомври. Документите за кандидатстване се подават в стая №2 на Университетския информационен център в Ректората на Пловдивския университет – те включват заявление до ректора по образец, оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование и документ за платена такса за кандидатстване.

Общо 13-те магистърски програми, по които ще има прием във Факултета  по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“ през новата академична година, са изцяло ориентирани към нуждите на пазара на труда. Освен за новите специалности „Бизнес психология“ и „Застраховане“, документи за кандидатстване могат да се подават и за: „Бизнес администрация“, „Бизнес комуникации и връзки с обществеността“ , „Управление на човешките ресурси“, „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“,  „Финансов мениджмънт“, „Международна търговия“, „Маркетинг“, „Счетоводство и анализ“, „Икономическо моделиране и бизнес анализ“, „Приложен политически анализ“ и „Глобална политика, международна сигурност и управление на кризи“. Срокът на обучение в тях е 2, 3 или 4 семестъра в зависимост от избраната магистърска програма и предишната завършена специалност.

Banner 468 x 60 px